ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ

ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ (ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ: ☉︎) ⴷ ⵉⵜⵔⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⵓⴽⴰⵏ. ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵜⴰⴱⴰⵔⴰⵔⵜ ⵉⵔⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵍⴰⵥⵎⴰ, ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵔⵇⵇⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵍⵍⵉ ⵙⵢⴰⴼⵓⵏ ⵉⵏⵎⵢⴰⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴰⵖⵢⴰⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏⵏⵙ. ⴷⴰ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⴽⵔⴰ ⵙⴳ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵎ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ, ⵉⵥⵏⵥⵕⵏ ⴰⵏⵉⴳⵎⴽⵥⴰⵡⵏⵉⵥⵏⵥⵕⵏ ⴰⴷⵓⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵎⴰ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]