Jump to content

ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⵓⴽⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴷ ⵉⵎⵜⵉⵡⴳⵏⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵜⵉⵡⴳⵏ ⵉⵅⵎⵓⵛⵏ, ⵉ ⵙⵓⵜⵓⵏ ⵖⵉⴼⵙ ⵙ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵏⵙⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⴷⵏ.

ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⵓⴽⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⴼⵓⴽⴰⵏⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵜⵉⵡⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴼⵓⴽⵜ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴽⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⵙⵓⵜⵓⵍⵏ (ⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⵜⵉⵡⴳⵏ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ...).

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]