ⵉⵖⵣⵡⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢ ⵙ ⴰⵜⵉⵍⵉⵙⴽⵓⴱ ⵏ ⵀⴰⴱⵍ ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴱⴰⵢⴰⵏ ⵎⴰⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⵣⵡⵔ

ⵉⵖⵣⵡⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Universe)‏ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⴰⴳⵓⵔ ⴷ ⵓⵔⴰⵇ, ⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵎⵜⵉⵡⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ, ⴷ ⴽⵓⵍⵍⵉ ⵜⵉⵡⵙⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "What is the Universe". ⵏⴰⵣⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)