ⴽⵉⵔⴳⵉⵣⵉⵙⵜⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⴽⵉⵔⴳⵉⵣⵉⵙⵜⴰⵏ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴽⵉⵔⴳⵉⵣⵉⵙⵜⴰⵏ

ⴽⵉⵔⴳⵉⵣⵉⵙⵜⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵎⴰⵙⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 70 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵙⵓⴼⵢⴰⵜⵉ. ⵎⴰⵛⴰ, ⵙⴳ ⵎⴰ ⴰⵢⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵎⵣⵉⵔⴳⵜ, ⵜⵙⵙⵉⴷⵔ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵎⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵉⵔⴳⵉⵣⵉⵜ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵓⵔ ⵜⵓⴼⵉ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⵉ ⴽⵉⵔⴳⵉⵣⵉⵙⵜⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]