Jump to content

ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: لبنان) ⵙ ⵓⵎⴰⴷⴷⵓⴷ: ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⵜⵜ ⵙⵓⵔⵢⴰ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⴷ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵔⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵙⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ. ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ, ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⴰⵢⵏ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰ ⵖⴼ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵢⴰⴹⵏ. ⴰⵖⵔⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰ ⵣⵓⴳⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⴼⵏⵣⵣⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵉⵏⵉⵇⵏ, ⵖⵉⵍ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵏ ⵣⵓⴳⵏⵉⵏ ⵢⵓⵜⵉ ⵉⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ.

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]