Jump to content

ⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ

ⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ : فلسطين) ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ. ⵜⵍⵍⴰ ⵖ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ ⴷ ⵖ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵍⵓⵔⴷⵓⵖ ⴷ ⵙⵓⵔⵢⴰ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰⵜ ⵍⵇⵓⴷⵙ. ⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵎⵉⵖⵜ ⴳⵔⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⴷ ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵉⵙⵎ ⵢⵙⵎⵎⴰⵜ ⵀⵉⵔⵓⴷⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⴽⵔ ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵔⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⴰⵏⵎⴰⵣⵔⴰⵢ ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵜⵣⴳⴰ ⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ​​ⴷ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⴹⵓⵏ ⴳ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵙⵉⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵙⴳ ⴰⵎⴱⵕⴰⵟⵓⵔ ⵀⴰⵔⴷⵢⴰⵏ، ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]