Jump to content

ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ
מדינת ישראל (ⵜⴰⵄⵉⴱⵔⵉⵜ)
دَولَةُ إسرَائِيل (ⵜⴰⵙⵔⵖⵉⵏⵜ)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ
ⴰⴷⴳ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵙ ⵓⵣⴳⵣⴰⵡ
ⴰⴷⴳ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵙ ⵓⵣⴳⵣⴰⵡ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ: ⵀⴰⵜⵉⴽⴼⴰ

(ⵜⴰⵄⵉⴱⵔⵉⵜ: הַתִּקְוָה)

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵍⵇⵓⴷⵙ (ⵓⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ)
ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵉⵙⵃⴰⵇ ⵀⵉⵔⵜⵣⵓⴳ
ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴱⵉⵏⵢⴰⵎⵉⵏ ⵏⴰⵜⴰⵏⵢⴰⵀⵓ
ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⴽⵉⵏⵉⵙⵉⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 20,770-22,072 ⴽⵎ²
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ (2018) 8,875,460[1]
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ 2018)  334.328 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⵛⵉⴽⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (₪‎) (ILS)
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ (2013) 42.8[3]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2015) 0.899[4]
ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ ⵉ ⵓⵎⵢⵉⵡⵏ (ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ 2017) 43,652[5]
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .il
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +972
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵉⴼⴼⵓⵙ

ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ (ⵙ ⵜⵄⵉⴱⵔⵉⵜ יִשְרָאֵל, ; ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: إسرائيل‎,) ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ (ⵙ ⵜⵄⵉⴱⵔⵉⵜ: מְדִינַת יִשְרָאֵל‎ ; ⵙⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: دَوْلَةْ إِسْرَائِيل‎), ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡⵜⴰⵣⵉⵜ ⴷ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ, ⵜⴷⵔⵓ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⴰⴽⴷ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵙⵓⵔⵢⴰ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⵓⵔⴹⵓⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⵎⵉⵚⵔⴰ ⵙⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵜⵜⴰⵏ ⴳⵔⴰⵙ ⴷ ⵓⵔⴹⵓⵏ. ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵙⵓⴼ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⴰⵢ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 20,770–22,072 ⴽⵎ². ⵥⴷⵖⵏ ⴷⵉⴳⵙ 8,804,180[6] ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, 74,7% ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ, 20,8% ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ, ⴷ 4,5% ⵢⴰⴹⵏ[7]. ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵎⵖⵉⵏ ⴷ ⵉⵥⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ (ⵔⵜⵣ ⵢⵙⵔⴰⵢⵉⵍ) ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 3000 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⵓⵊⵊⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⵏⴱⴹ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⴼⵍⵉⵙⵟⵉⵏ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵔⵙⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1947, ⵜⴰⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴱⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏ ⵖⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ, ⵢⵓⵏ ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵓⴷⴰⵢ, ⵡⴰⵢⴹ ⴷ ⴰⵄⵔⴰⴱ, ⴳ 14 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1948 ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵢⴰ ⵏⴽⵔⵏ ⴷ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵙ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⴷⵖ ⵓⵔ ⵙⵙⵉⴽⵣⵏ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵔⵏⴰⵏ ⵢⴰⵍⵍ ⵉⵎⴳⴰⵔⵓⵜⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ, ⵙⵓⵍ ⵙⵏⴼⵓⵣⵣⵓⵏ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⵏⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⵉⵙⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1200 ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ. ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⴷ ⵢⵙⵙⵎ ⵏⵏⴰ ⵢⴼⴽⴰ ⵢⴰⴽⵓⵛ ⵉ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ ⴰⵙⵙ ⵎⵉ ⵢⵏⵏⵓⵖ ⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵍⵓⵙⵏ ⵏ ⵢⴰⴽⵓⵛ. ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ « ⵡⵉⵏ ⵢⵏⵏⵓⵖⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⴰⴽⵓⵛ » ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ ⴷ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ 12 ⵏ ⵜⵡⵙⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⵙ ⵎⵉⵚⵔⴰ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ “ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ” ⵏⵖ “ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍⵉⵜⵏ” ⴳ ⵜⵙⵖⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1948.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Home page". Israel Central Bureau of Statistics. Retrieved 20 February 2017.
  2. "Report for Selected Countries and Subjects". International Monetary Fund. April 2018. Retrieved 19 April 2018.
  3. ""Distribution of family income – Gini index". The World Factbook. Central Intelligence Agency. Retrieved 21 August 2017.
  4. Human Development Index and its components (Report). United Nations Development Programme. Retrieved 22 June 2017.
  5. "France, World Economic Outlook Database". International Monetary Fund.
  6. http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_Folder?ID=141
  7. https://www.jewishvirtuallibrary.org/latest-population-statistics-for-israel