Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ)
ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ (العَرَبِيَّة ⵏⵉⵖ ⴷ اللُّغَةُ العَرَبِيَّة ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴰⵎⵉⵢⵉⵏ. ⴰⴷ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙⵔⵙ 267 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ.