Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴰⵎⵉⵢⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴰⵎⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙⴳ ⵣⵉⴽ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵢⵉⵙⴽ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]