ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵖ ⵜⴽⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ: الشرق الأوسط, ⵙ ⵜⵄⵉⴱⵔⵉⵜ: המזרח התיכון,ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ: Middle East) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⵜⵜ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ-ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ-ⴰⵙⴰⵎⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵜⴰⵎⵏⴰⵜⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ, ⵎⵉⵚⵕⴰ, ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ, ⵉⵔⴰⵏ, ⵄⵉⵔⴰⵇ, ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ, ⵓⵔⴹⵓⵏ, ⵍⴽⵡⵉⵜ, ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ, ⵄⵓⵎⴰⵏ, ⵇⴰⵟⴰⵔ, ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ, ⵙⵓⵔⵢⴰ, ⵍⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵢⴰⵎⴰⵏⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ. ⵎⴰⵛ, ⴽⵔⴰⵏ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵜⵇⵚⴰⴹⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]