Jump to content

ⵢⴰⵎⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵢⴰⵎⴰⵏ ⵏⵖ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵎⴰⵏ (ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: Al-Jumhuriyah al-Yamaniyah, ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﯾّﺔ اليمنية), ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵔⵡⵙⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵜⴳⴰ ⵚⴰⵏⵄⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ. ⵜⴱⴹⴰ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵏⵄⵓⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵀⵏⴷⵉⵢⵉⵍⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⵜⴰⵊⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 503,891 ⴽⵎ².

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵎⴰⵏ

(ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: الجمهورية اليمنية)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⴽⵣⴰⵡ
ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵚⴰⵏⵄⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵄⴰⴱⴷⵓ ⵔⴰⴱⴱⵓ ⵎⴰⵏⵚⵓⵔ ⵀⴰⴷⵉ
ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ
ⴰⵙⴳⴷ ⵉⵙⵍⴰⵎ
ⴰⵇⵇⴰⵔⵉⴹ ⵔⵢⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 503,891 ⴽⵎ²
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 25,408,000[1]
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +967
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ]] .ye

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. cite web|title=Statistical Yearbook 2013|url=http://www.cso-yemen.org/publiction/yearbook2011/population.xls%7Cpublisher=Central Statistical Organisation|accessdate=24 February 2013