ⵉⵍⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵍⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ (ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ : البحر الأحمر) ⵉⴳⴰ ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵎⵏⵖⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵀⵉⵏⴷⵓⵎⵣⴳⵉ ⴳⵔ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 450 000 km².


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]