Jump to content

ⵎⵉⵚⵕⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ
Kimet - مصر
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ : ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵙ ⵓⵣⴳⵣⴰⵡ
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵙⵔⵖⵉⵏⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴽⴰⵢⵔⵓ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵄⴰⴱⴷⵍⴼⵜⵜⴰⵃ ⵙⵙⵉⵙⵉ
ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ
ⴰⵙⴳⴷ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⴰⵇⴰⵕⵉⴹ ⵊⵓⵏⴰⵢⵀ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 1,010,407.87 ⴽⵎ²[1]
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 93,507,000[2]
ⵉⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +20
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ (LTD) .eg
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ EG

ⵎⵉⵚⵕⴰ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ: ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ. ⵜⵛⵛⴰⵔ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⴰⴽⴷ ⵖⴰⵣⵣⴰⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⵉⵍⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Total area km2, pg.15" (PDF). Capmas.Gov – Arab Republic of Egypt. Archived from the original (PDF) on 21 March 2015. Retrieved 8 May 2015.
  2. "Population Clock". Central Agency for Public Mobilization and Statistics. 27 April 2013. Retrieved 27 April 2013.