Jump to content

ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵏⵖ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵙ ⵓⵏⴱⴹⵎⴰⵏ, ⵉⴳ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]