ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵍⵖ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵏⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⵏⵏⵙ, ⵜⴷⴳⴳⵉ ⵜⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵎ ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏⵖ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵢⵓⵔⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵖⵔⴼ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵙⵏⴱⴳⵉⵜⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ, ⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵉⵏ...

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]