Jump to content

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏⵉⵖ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ[1]) ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴼⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ. ⵜⵙⵙⵉⵍⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵉⵏ.[2][3] ⵜⴻⵜⵜⵢ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵚⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵓⴱⴰⴷⵓ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ; ⵉⵏⴳⵍⴰⵏⴷ, ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵙⴽⵓⵜⵍⴰⵏⴷⵡⵉⵍⵣ.[4] ⵉⵏⴱⴹ ⴳⵉⵙ ⵡⵓⴷⵓⵙ ⴰⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏⵉ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ, ⵎⴰⴽⴰ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵉⵏ[5][6]ⴱⵉⵍⴼⴰⵙⵜ, ⴽⴰⵔⴷⵉⴼⵉⴷⵉⵏⴱⵔⴰ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴹⴼⴰⵔⵏⵜ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵎⴰⴽⴰ ⵖⵓⵔⵙⵏⵜ ⴰⵏⴱⴹⵉⵎⴰⵏ.[7]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Office for National Statistics, (2001), Britain 2001: The Official Yearbook of the United Kingdom, p. vii
  2. [1]
  3. within a country
  4. http://www.statistics.gov.uk/geography/uk_countries.asp%7Ctitle=The Countries of the UK][2]
  5. Fall in UK university students|title= BBC News, 29 January 2009
  6. Country Profiles|title= Transport Research Knowledge Centre. Retrieved 28 March 2010.
  7. http://www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/LivingintheUK/DG_10012517%7Ctitle=Key facts about the United Kingdom|date 26 July 2008]