Jump to content

ⴱⵉⵍⴼⴰⵙⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴱⵉⵍⴼⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ
ⴽⴰ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵙⴳ ⴱⵉⵍⴼⴰⵙⵜ

ⴱⵉⵍⴼⴰⵙⵜ Bilfast (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ:Belfast) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ, ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⴷⴰⴱⵍⵉⵏ.[1] ⵉⵣⴷⵖ ⴷⵉⴳⵙ 333,871 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015.[2]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. CityMetric
  2. a b "Belfast City Council". Retrieved 22 February 2016.