Jump to content

ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ

ⵜⴳⴰ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ, ⵢⵉⵜⵜⵢ ⴰⵙ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵚⵓⴱⴰⴷⵓ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏ. ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵜⴳ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ, ⴷ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ 60 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ. ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵉⵔⵎ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵎⴰⵍ ⵍⵉⵏⴳⵍⵉⵣ, ⵙⴽⵓⵜⵍⴰⵏⴷⴰⵡⵉⵍⵣ.ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]