Jump to content

ⴰⵣⵔⴱⵉⵊⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ

ⴰⵣⴰⵔⴱⵉⵊⴰⵏ (ⵙ ⵜⴰⵣⴰⵔⵉⵢⵜ :Azərbaycan) ⵙ ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ : ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵣⴰⵔⴱⵉⵊⴰⵏ (ⵙ ⵜⴰⵣⴰⵔⵉⵢⵜ: Azərbaycan Respublikası) ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⵇⴰⵣⵓⵔⴰⵙⵢⴰ. ⵊⴰⵔ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜⴰⵙⵢⴰ ، ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵇⴰⵣⵡⵉⵏ , ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵔⵓⵙⵢⴰ ,ⴷ ⵊⵓⵔⵊⵢⴰ, ⴷ ⴰⵔⵎⵉⵏⵢⴰ ,ⴷ ⵉⵔⴰⵏ . ⵜⴱⵔⵔⵃ ⴰⵣⴰⵔⴱⵉⵊⴰⵏ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1991 ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵙⵉⵙ ⵙⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ , ⵙⵓⵍ ⵢⵇⵇⵉⵎ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵣⴰⵔⴱⵉⵊⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷⴳⵙ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⴰⵔⵎⵉⵏⵢⴰ.

ⵖⵓⵔ ⴰⵣⴰⵔⴱⵉⵊⴰⵏ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⴱⵍⵉⵎⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⴷ 158 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵔ ⵉⵎⵉⵔⴰ, ⵎⴽ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⵙⴰ ⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⴰⵣⴰⵔⴱⵉⵊⴰⵏ ⴰⵎ (ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵉ "ⴽⴰⵔⵍ ⵀⴰⵡⵙ" ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵙⵍⴰⴼⵉⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵣⴰⵔⴱⵉⵊⴰⵏ ⴰⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜⴰⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⵛ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵍⵉⵣⵖⵉⵏⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ "ⵙⴰⵎⵡⴰ" ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵣⴰⵔⴱⵉⵊⴰⵏ ⴰⵜⴰⵜⴰⵔⵉ ... ⴷ ⵡⴰⵎⵎⵙⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ). ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 9 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2006 ⵜⵡⴰⵙⵜⵉ ⴰⵣⴰⵔⴱⵉⵊⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⴰⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⵢⵙⵙⵏⵜⵉ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷⴳ 19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2006

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]