Jump to content

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ ⵉⵊⵊ ⵓⵛⵏⴰⵢⵍ ⴳⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵖⵔⴰⵡⵏ, ⵙⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵯⵖ, ⵉⵊⵊ ⵙ ⵓⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⵍ ⵙ ⵓⵣⴳⵣⴰ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 1943.

ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵔⵎⵉⵏⵢⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ (3) ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ: ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ codes ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ.

Scheme ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⵖ ⴰⵣⴳⵣⴰ
HTML #FFFFFF #ED1C24 #00A651
CMYK 255-255-255 237–28–36 0–166–81

ⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]