Jump to content

ⴽⴰⴱⵓⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴽⴰⴱⵓⵍ - Kabul

ⴽⴰⴱⵓⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ, ⵜⵓⵙⴰⴷ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⴷⵖ ⵙ 2.850.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ.

ⴽⴰⴱⵓⵍ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ.


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]