ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ

ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵢⵇⵇⵓⵔⵏ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵓⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵉⵙⵎ ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽⴰ، ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵥⴰⵡ [1] ⵢⵣⴳⴰ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ [2] . ⵢⵣⴳⴰ ⵓⵎⵥⴰⵡ ⵢⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵇⵓⵟⴱⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵏⵥⵓⵍ ⵜⵍⵍⴰ ⵖⴰⴼ [3] ⵍⵇⵓⵟⴱ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵔⴰⴽⴰⵍⵜ، ⵎⴽ ⵢⵣⴳⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ [4] ⵜⴰⵇⵓⵟⴱⵉⵜ ⵜⴰⵥⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵢⵙⵙⵜⵍ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ [5] ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 14,000,000 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⴰⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ. ⴰⴷⴼⵍ ⵢⵓⵎⵥ ⵏⵉⴳ ⵏ 98% ⵏ ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⴽⵎ ⵢⴷⴰⵍ ⵎⴰⵕⵔⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵖⴰⵙ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵏ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵇⵓⵟⴱⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵏⵥⵓⵍ.

ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⴳⵔⵉⵙ [6] ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⴹⵓ ⵢⵊⵀⴷⵏ، ⵎⴽ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ. ⴰⵏⵜⴰⴽⵜⵉⴽⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⴰⵇⵓⵟⴱⵉⵜ ، ⵖⵓⵔⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 2000 ⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔ , ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ، ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⵢⴷⵔⵓⵙ . ⵜⵉⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵖⵉ ⵢⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⴻⵏ ⴳ ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽⴰ ⵜⴳⴰ ⵏⵉⴳ ⵏ -89.2 ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵉⴹⵉ، ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⴰⵔⴱⵄ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ (ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵢⵙⵎⵎⵉⴹⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ) ⵉⴳⴰ -63 ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⴳ ⵜⵎⵉⴹⵉ. ⵢⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽⴰ ⵏⵉⴳ 135 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ، ⵢⵜⵜⵣⴰⵢⴰⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⵊⴰⵔ 1000 ⴷ 5000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴳ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ . ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵟⵟⴰⵃⴰⵍⵉⴱ ⴷ ⵍⵠⴰⴽⵜⵉⵔⵢⴰ ⴷ ⵍⴼⵉⵟⵔⵉⵢⴰⵜ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵎ ⵙⵙⵓⵙ ⴷ ⵜⴰⵡⴽⴽⴰ ⴷ ⵉⵣⵄⵏⴰⴼⵏ ⵏ ⵉⴹⴰⵔⵔⵏ ⴷ ⵍⴱⴰⵟⴰⵔⵉⵇ. ⵜⵙⵎⵎⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵜⴰⵏⴷⵔⴰ ⵜⴰⵇⵓⵟⴱⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵏⵥⵓⵍ.

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. (ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ = قارة)
  2. (ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ = الكرة الأرضية )
  3. (ⵖⴼ = على)
  4. (ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ = دورة)
  5. ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ = مساحة )
  6. (ⴰⴳⵔⵉⵙ = جليد)
ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ
ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽⴰ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵓⵚⵟⵕⴰⵍⵢⴰ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
ⵜⴰⴼⵔⵓⵕⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⵓⵕⴰⵣⵉⵜ ⵜⵓⵚⵢⴰⵏⵉⵜ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]