Jump to content

ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ)
ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ

ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⵏ ⴳⵔⵉⵏⵉⵜⵛ.

ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2010) ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⴽⵎ² ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ
ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ 34 019 000 9 984 670 ⵓⵟⴰⵡⴰ
ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ[1] 308 745 538 9 630 091 ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ
ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ 112 336 538 1 972 550 ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ
ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵓⴹⴼⵉⵔⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⴽⵎ² ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ
ⴱⵉⵔⵎⵓⴷⴰ (ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ) 66 163 53
ⵙⴰⵏ ⴱⵢⵉⵔ ⴷ ⵎⵉⴽⵉⵍⵓⵏ (ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ) 7 036 242

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ
ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽⴰ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵓⵚⵟⵕⴰⵍⵢⴰ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
ⵜⴰⴼⵔⵓⵕⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⵓⵕⴰⵣⵉⵜ ⵜⵓⵚⵢⴰⵏⵉⵜ
  1. http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html à l'exclusion d'haway et des territoires selon l'U.S. Census Bureau, au 1 juillet 2009