Jump to content

ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ, ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ (ⵙ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ: Ciudad de México), ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜⵎⵉⴽⵙⵉⴽ[1].

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵙⴼⴽⴰ/ⵜⴰⵢⴽⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⵍⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵙⴼⴽⴰ/ⵜⴰⵢⴽⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⵍ
ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ

ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ
ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ
ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ
ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ


ⵜⵉⴱⴹⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴽⵉⵙⵉⴽ[2]
ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉⵏ
ⵉⵙⵎⵍⴰⵏ [3]
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 2,250 ⵎⵉⵜⵔⵓ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ
Ciudad de México
Map

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. http://www.excelsior.com.mx/opinion/arturo-zamora/2016/01/26/1071044
  2. ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵙⴼⴽⴰ/ⵜⴰⵢⴽⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⵍ Error on call to Template:cite web: Parameters url and title must be specified.
  3. ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵙⴼⴽⴰ/ⵜⴰⵢⴽⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⵍ Error on call to Template:cite web: Parameters url and title must be specified.