Jump to content

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ
ⵉⵙⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ
ⵉⵙⵎ2
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ

ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ
ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ

ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ

ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ
ⵜⴰⵥⵓⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⵥⵓⴳⴰⵢⵜ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵙⵍ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵙⵍ
ⵜⵉⴱⴹⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ2 ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ2
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ3 ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ3
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ4 ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ4
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ5 ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ5
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ6 ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ6
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ7 ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ7
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ8 ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ8
ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ
ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ
ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ2 ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ2
ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ3 ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ3
ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉⵏ
ⵉⵙⵎⵍⴰⵏ Coordinates: Unable to parse latitude as a number:ⴰⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ
{{#coordinates:}}: invalid latitude
ⴰⴽⴰⵍ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ
ⴰⵎⴰⵏ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴽⵎ²
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
  • ⵉⵡⵜⵎⴰⵏ ⵉⵡⵜⵎⴰⵏ
  • ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ
  • ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵉⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵉⵏ
  • ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵉⵏ
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴽⵓⴷ (ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴳⵔⵉⵏⵉⵜⵛ)
ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴳⵔⵉⵏⵉⵜⵛ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ

Lua error in Module:Mapframe at line 387: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value).
{{ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ
| ⵉⵙⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ =
| ⵜⵉⵖⵔⴷⵉⵏ =
| ⵉⵙⵎ2 =
| ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ =
| ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ =
| ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ =
| ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ =
| ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ =
| ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ =
| ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ =
| ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ =
| ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ =
| ⵜⴰⵥⵓⴳⴰⵢⵜ =
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵙⵍ =
| ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ =
| ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ =
| ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ =
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ =
| ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ =
| ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ =
| ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ=
| ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ=
| ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ2 =
| ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ2 =
| ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ3 =
| ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ3 =
| ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ4 =
| ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ4 =
| ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ5 =
| ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ5 =
| ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ6 =
| ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ6 =
| ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ7 =
| ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ7 =
| ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ8 =
| ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ8 =
| ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ =
| ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ =
| ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ =
| ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ2 =
| ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ2 =
| ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ3 =
| ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ3 =
| ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ =
| ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ =
| ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ =
| ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ =
| ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ =
| ⵜⴰⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⴰⵖⵏ =
| ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ =
| ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ =
| ⵉⵙⵎⵍⴰⵏ =
| ⴰⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵖⵣⵉ =
| ⴰⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ =
| ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ =
| ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵖⵏ =
| ⵉⵡⵜⵎⴰⵏ =
| ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ =
| ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵉⵏ =
| ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵉⵏ =
| ⴰⴽⵓⴷ =
| ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ =
| ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵙ ⴳⵔⵉⵏⵉⵜⵛ =
| ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ =
| ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ =
| ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ =
| ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ =
| ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ =
| ⵉⵙⵎ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ =
| ⴰⵣⵡⵍ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ =
| ⵉⵔⴽⴰⵣⵏ =
| ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⴰⵎ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ =
| ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ =
}}
ⴰⵍⵎⴰⵜⵉ
Алматы
ⴰⵍⵎⴰⵜⵉ ⴳ ⵢⵉⴹ
ⴰⵍⵎⴰⵜⵉ ⴳ ⵢⵉⴹ
ⴰⵍⵎⴰⵜⵉ ⴳ ⵢⵉⴹ

ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ
ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ
ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ

ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ ⴰⴷⴼⴼⵓⵢ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵙⵍ 1854
ⵜⵉⴱⴹⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴽⴰⵣⴰⵅⵉⵙⵜⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⴱⵍⵉⵙ ⴰⵍⵎⴰⵜⵉ
ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ
ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵃⵎⴰⴷⵊⴰⵏ ⵢⵉⵙⵉⵎⵓⴼ
ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉⵏ
ⵉⵙⵎⵍⴰⵏ 43°16′39″N 76°53′45″E / 43.2775°N 76.8958°E / 43.2775; 76.8958
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ 1700 ⵎ
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ 500 ⵎ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 4535 ⴽⵎ²
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ 1700 ⵎ
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ 500 ⵎ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵜⴰⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 1507737
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 332 ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ/ⴽⵎ²
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⴰⴽⵓⴷ +6
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ 050000–050063
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ 727(+7)
ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ

Map
{{ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ
|ⵉⵙⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ = ⴰⵍⵎⴰⵜⵉ
|ⵉⵙⵎ2 = Алматы 
|ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ = ⴽⴰⵣⴰⵅⵉⵙⵜⴰⵏ
|ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ = Almaty, Kok-tobe exposition 3.jpg
|ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ = ⴰⵍⵎⴰⵜⵉ ⴳ ⵢⵉⴹ
|ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ = 
|ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ= Flag of Almaty.svg
|ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ = ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
|ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ = Coat of arms of Almaty.svg
|ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ = ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ
|ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ = 
|ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ = 
|ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ= ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ
|ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ= [[ⵓⴱⵍⵉⵙ ⴰⵍⵎⴰⵜⵉ]]
|ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ = ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ
|ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ = ⴰⵃⵎⴰⴷⵊⴰⵏ ⵢⵉⵙⵉⵎⵓⴼ
|ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ2 = 
|اⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⵜⴳⴳⴰⵔ2 = 
|ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ = ⴰⴷⴼⴼⵓⵢ
|ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵙⵍ= 1854
|ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ = 
|ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ = 
|ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ = ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ 500 ⵎ- ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ 1700 ⵎ
|ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵏⵎⴷⵓⵜ = 4535 
|ⵜⴰⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ = 1507737 
|ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ = 2014<ref name="citypopulation">{{cite web
|lang= en
|title= Kazakhstan
|url = http://www.citypopulation.de/Kazakhstan.html
|editor = Citypopulation
|accesseddate= 18 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2014
}}</ref>
|ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ = 332 ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ/ⴽⵎ²
|ⴰⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ = 43.2775
|ⴰⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵖⵣⵉ = 76.8958
|ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ = 
|ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵙ ⴳⵔⵉⵏⵉⵜⵛ = 
|ⴰⴽⵓⴷ = +6
|ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ = 
|ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ = 050000–050063
|ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ = 727(+7)
|ⴰⵙⵉⵜ = '''[http://www.almaty.kz/page.php ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ]'''
|ⵜⵉⵖⵔⴷⵉⵏ= C60B1E
|ⵜⵉⵔⵔⴰ = ffffff
}}


  1. Citypopulation:Kazakhstan.