ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ

ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ, ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⵓⵖⵣⵉⴼⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵏⵙⵍⵎⵜ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ (ⵙ ⵜⵓⵔⴷⵉⵜ: ⵒⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ, پاکِستان ⴷ ⵉⵙⵍⴰⵎⵉ ⵊⵓⵎⵀⵓⵔⵉⵢⴰⵀ ⵒⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ, اسلامی جمہوریۂ پاکستان), ⴷ ⵢⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵏⵙⵍⵎⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ ⵎⵉ ⵜⴻⵜⵜⵢ ⵉⵔⴰⵏ, ⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ, ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⴰⵀⵉⵏⴷ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]