ⵛⵉⵏⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ)

ⵉⴳ ⵖⵓⵔⴽ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏⵖ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰⴷ, ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⵏⴽ ⵉⴳ ⵜ ⵓⵔ ⵜⵣⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰⴷ. (ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵓⵔ ⵢⵓⵎⵉⵏ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ)
ⴰⵙⵙⴼⴰⵡ: ⵎⴰⵎⴽ ⵙ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵔⵏⵓ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵉ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ?


ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵛⵉⵏⵡ

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⴰⵇⵇⵕⴰⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵙ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵜ ⵣⵉ ⴰⵣⴻⵎⵣ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵏⵉⵖ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴱⴰⵍⵢⵓⵍⵉⵜⵉ (ⵣⵖ 2 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴰⵔ 10000 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ). ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵏⴽⵔⵏ ⴷ ⵖ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⴰⵡⵔⴰⵖ ⴳ ⵜⵏⵉⴼⴹⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ , ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⵎ ⵛⴰⵏⴳ Shang ⴷ ⴷⵊⵓⵡ Zhou  ⵍⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⵣⵣⵔⴰⵢ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵣ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵔ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⴽⴽⵓⵙⵉ. ⵣⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴰⵔ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⵡⵍ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⴷⵊⵓⵡ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵓⵍⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴳⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽⵉⵜ ⴷ  ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵜ. ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 221 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⴽⵓⴷ ⵖⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⴰⵖ ⵉⵙⵎⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵖⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵏⵉⴼⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵉⵖ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵉⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏⵜ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵀⴰⵏ Han Tang ⵎⵉⵏⴳ Ming ⴷ ⵜⵜⵛⵏⴳ Qing

ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ

ⵛⵉⵏⴰ (ⵙ ⵜⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ: 中国 ⵜⵛⵓⵏⴳⵡⴰ; ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1.338 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ. ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ, ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵛⵓⵢⵓⵄⵉ ⴰⵛⵏⵡⵉⵢ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ. ⵜⴱⴹⴰ ⵛⵉⵏⵡⴰ ⵖⴼ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 222 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵖⵓⵔ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ, ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵜⵡⴰⵏⴱⴰⴹⵏⵜ ⵙⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ (ⴱⵉⴽⵉⵏ ⵜⵢⴰⵏⵊⵉⵏⵏ ⴷ ⵛⴰⵏⴳⵀⴰⵢ ⵜⵛⵓⵏⴳⵜⵛⵉⵏⴳ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵉⴽⵉⵏ.

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵖⴼ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 9.6 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉⵎⴽⴽⵓⵥⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏⵖ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵓⵥⵜ ⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵛⵉⵏⴰ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵉⵏ (ⵊⵓⴱⵉ ⵜⵍⴰⵎⴽⴰⵏ) ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵎⵓⵏⴳⵓⵍⵢⴰⵙⵉⴱⵉⵔⵢⴰ ⴷⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴼⵉⵜⵏⴰⵎ ⴷ ⵍⴰⵡⵙ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵎⴰ. ⴷ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ , ⵉⵡⴹⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ ⴰⵔ ⴰⵀⵏⴷⵜⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ.

ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴱⵓⵖⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⴰⵡⵔⴰⵖ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵛⵔⵛⵓⵔⵏ ⵖⴼ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ. ⵙⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6,0000 ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵛⵉⵏⴰ ⵙ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵏ (ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ). ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵛⵢⴰ (ⵏⵉⴳ ⵏ 2000 ⴷ.ⵜ) ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵏ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵎⵓⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 221 ⴷ.ⵜ. ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ (ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵜⵛⵉⵏⴳ) ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1911 , ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ ⵙⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴽⵓⵎⵉⵜⵢⴰⵏⴳ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ. [1] ⵓⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴰⵟⵟⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵍⵓⵣⵣⵓ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵉⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴱⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵖⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴽⵓⵎⵢⴰⵜⴰⵏⴳ ⴷ ⵉⵛⵓⵢⵓⵄⵉⵢⵏ. ⵜⵢⴽⵎⵎⵍ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1949 ⴰⵙⵎⵉ ⵏⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⵛⵓⵢⵓⵍⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵙⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ

. http://english.www.gov.cn/