Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ
汉语/漢語; Hànyǔ

中文; Zhōngwén

ⵀⴰⵏⵢⵓ (ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ) ⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵢⵜ (ⴰⴼⵍⵍⴰ), ⴷ ⵙ ⵜⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ (ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ) ⴷ ⵉⵙⵎ ⵉⵎⴽⴽⵉⵙⵉ (ⴳ ⵉⵣⴷⴷⴰⵔ).
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ 1.35 ⵎⵍⵢⴰⵔ (2022)
ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 1
ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
  • ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵉⴱⵉⵜⵉⵏ
  • ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵉⵏ
ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵏⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵏⵡⵉⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ
ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ

ⵎⴰⵏⴷⴰⵔⵉⵏ

ⵜⴰⴽⴰⵏⵜⵓⵏⵜ

ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ
ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ
ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ
ⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ISO 639-1
ISO 639-2
ISO 639-3
ⴳⵍⵓⵜⵓⵍⵓⴳ
Linguasphere
  • (79-AAA)
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
    

ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⴳⵍ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ.

    
ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏⵜ ⵎⵉⵛⵛ ⵜⵔⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ.
    
ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ.
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴷⴰⵔⵉⵏⵜ ⵙ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵢ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ (ⵙ ⵜⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ: 汉语; ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⴱⵍⴷⵉⵢⵜ: 漢語), ⴰⵔ ⵜⵜⵢⵉⵡⵏⵏⴰ «ⵀⴰⵏⵢⵓ» ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ "ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵀⴰⵏ", ⵏⵉⵖ ⴷ ⵙ ⵜⵛⵉⵏⵡⵉⵜ: 中文 ⴰⵔ ⵜⵜⵢⵉⵡⵏⵏⴰ «ⴳⵓⵏⴳⵡⵉⵏ» ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ "ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⵡⴰ") ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⴳ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵉⴱⵉⵜⵉⵏ. ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵍⵀⴰⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⴷ ⵉⵛⵜⵜⴰⵍ ⴷⵔⵓⵙⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵛⵉⵏⵡⴰ. ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ, ⵜⵙⵙⴽⵔ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏⵜ ⵉⵙⵓⴳⵔⵏ. ⵣⵉⴽⴽ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵛⵛⵉⵍⵜ ⴳ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵏⴽⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵀⵓⵏⴳ ⴽⵓⵏⴳ, ⴷ ⵟⴰⵢⵡⴰⵏ. ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵉⴳ 1.35 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ (16% ⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ) ⵍⵍⵉ ⵙⵜ ⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]