Jump to content

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
Economy
    
>50.000     
35.000-50.000     
20.000-35.000     
10.000 -20.000      
5.000-10.000     
2.000-5.000     
>2.000     
ⵓⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ.
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ (2023)
ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴳ 2024 2.5% ⵉⴳⴳⵯⵉⵣ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Economy) ⵉⵙⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⴼⵓⵖ ⵙ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵉⵙⵎ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵏⵜ ⵉⵔⴰⵏ "οἶκος" ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ: «ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ», ⴷ "νέμω" ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ: «ⵜⵉⴱⴹⵉⵜ ⴷ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ»، ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵔⴽ ⵏ ⵓⴼⵔⵙ ⴷ ⵓⴹⵟⵟⵓ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵍⵣⴰⵣⵜ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]