ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ

ⵜⵣⴳⴰ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽⵏⴰⵎⵙⴰ، ⴷ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ، ⴷ ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰⵜⵛⵉⴽⴼⵔⴰⵏⵙⴰ، ⴷ ⵍⵓⴽⵙⵓⵎⴱⵓⵔⴳ، ⴷ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽ ⴷ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ.

ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ 357.021 ⵏ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵔ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ 82,800,000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ . ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⵓⵔⵓ (ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ: Euro) ⵎⴽ ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵢⵙⵏⵉⵏ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵙⵓⵔⴼⵏ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵣⵡⴳⵏ ⵊⴰⵔⴰⵙⵏ ⴱⵍⴰ ⵍⴼⵉⵣⴰ (Visa) .

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴼⵔⴰⵏⴽ ⴼⴰⵍⵜⵔ ⵛⵜⴰⵢⵏⵎⴰⵢⵔ (ⵙ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Frank Walter Steinmeier)، ⵉⵍⵓⵍ ⴷⴳ 5 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 1956 ، ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ ، ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ، ⴰⵎⵎ: ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵓⵏⵙⵎⴰⵍ، ⴷ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ، ⴷⴳ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 2017 ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ.