Jump to content

ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ

ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ (ⵙ ⵜⵍⵉⵎⴰⵏⵜ: Deutschland), ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ "ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ" (ⵙ ⵜⵍⵉⵎⴰⵏⵜ. Bundesrepublik Deutschland). ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ, ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽⵏⴰⵎⵙⴰ, ⴷ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ, ⴷ ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰⵜⵛⵉⴽⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⴷ ⵍⵓⴽⵙⵓⵎⴱⵓⵔⴳ, ⴷ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ.

ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ 357.021 ⵏ ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⵉⵎⴽⴽⵓⵥⵏ. ⵢⵉⵡⴹ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ 82,800,000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ . ⵜⴳⴰ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ ⵢⵓⵕⵓ (Euro), ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴳⵎⴹⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵔⵓⴼⵏ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⴱⵍⴰ ⵏ ⴼⵉⵣⴰ (Visa).

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴼⵔⴰⵏⴽ ⴼⵉⵍⵜⵔ ⵛⵜⴰⵢⵏⵎⴰⵢⵔ (ⵙ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Frank Walter Steinmeier), ⵉⵍⵓⵍ ⴷⴳ 5 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 1956, ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵓⵔⵜⵎⵓⵏⴷ, ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ, ⴰⵎⵎ: ⴰⵎⴰⵔⵉⵏ ⵓⵏⵙⵎⴰⵍ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ.


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]