ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ

ⵜⵣⴳⴰ ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵍⴰⵔⵓⵙⵢⴰⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ، ⴷ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ، ⴰⴽⴷ ⵙⵍⵓⴼⴰⴽⵢⴰⵜⵛⵉⴽ، ⴷ ⵍⵉⵜⵡⴰⵏⵢⴰⴽⴰⵍⵉⴳⵔⴰⴷ.

ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 38.383.880 ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2013 .

ⵢⵉⵡⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵢⴰⴼⵓ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵔ 470.4 ⵓⵎⵍⵢⴰⵔ ⵓⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴳ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2012. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴱⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ ؛ ⴷⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙⵉⵙ 97.8% ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ. ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ ⵓⵎⵏⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⵊⵊⴷ ⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉ ⴷⴳⵙ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⴷⵔⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵓⴷⴰⵢⵏ . ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵙⵓ (ⵙ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ: Warsaw) ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ .

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]