ⴼⴰⵍⵉⵙⵟⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴼⴰⵍⵉⵙⵟⵉⵏ (ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ: Palaestina ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵙ ⵜⵢⵓⵏⴰⵏⵉⵜ Παλεστίνα ، ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: فلسطين / Falistīn ⵙ ⵜⵄⵉⴱⵔⵉⵜ פלסטין) ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵉⵙⵎ ⵢⵙⵎⵎⴰⵜ ⵀⵉⵔⵓⴷⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⴽⵔ ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵔⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⴰⵏⵎⴰⵣⵔⴰⵢ ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵏ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵜⵣⴳⴰ ⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ​​ⴷ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⴷⵓⵏ ⴳ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵙⵉⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵙⴳ ⴰⵎⴱⵕⴰⵟⵓⵔ ⵀⴰⵔⴷⵢⴰⵏ، ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]