Jump to content

ⴱⵓⵜⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵜⴰⵏ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵜⴰⵏ

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⵓⵜⴰⵏ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ :भूटान) ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵀⵉⵎⴰⵍⴰⵢⴰ. ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ .

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2006، ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⴱⵉⵣⵏⵉⵙ ⵡⵉⴽ ⴱⵓⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴼⵊⵊⵉⵊⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ .

ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⴱⵓⵜⴰⵏ ⵏⵉⴳ ⵏ 691,141 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ . ⵜⴰⵎⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵎⴼⵓ. . ⴱⵓⵜⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ . ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵡⴹ 38,816 ⴽⵎ² .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]