Jump to content

ⵎⴰⵍⴷⵉⴼ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⵍⴷⵉⴼ
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⴷⵉⴼ

ⵎⴰⵍⴷⵉⴼ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵀⵏⴷⵉ, 200 ⵙⴳ 2000 ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵀⵏⴷⵉ ⵉ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰ ⵣⴷⵖⵏ ⵜⵏ ⴰⵍⴰ 181,000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⵏ. ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⴰ ⵡⵡⵉⵏⵜ ⵜⵉⵎⵓⵏⵏⴻⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙⵖⵓⵔ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⴳ 1965. ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵉⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵍ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]