ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Australia)، ⵙ ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ (Commonwealth of Australia)، ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏⵏⵙ ⴽⴰⵏⴱⵔⴰ. ⵢⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⴰⵔⴼⵓⵔⴰⵉⵖⵣⵔ ⵏ ⵜⴰⵡⵔⵣ .

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ

ⴽⵛⵎⵏ ⵓⵔⵓⵒⵉⵢⵏ ⵖⵔ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 18، ⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⵢⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵏⵚⵍⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙ 250 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]