Jump to content

ⵣⵉⵎⴱⴰⴱⵡⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵣⵉⵎⴱⴰⴱⵡⵉ
ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵣⵉⵎⴱⴰⴱⵡⵉ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ

ⵣⵉⵎⴱⴰⴱⵡⵉ, ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵉⴷⴰ ⵏ ⵣⵉⵎⴱⴰⴱⵡⵉ, ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵉⵏⴳⵔ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵉⵣⵉ ⴷ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵍⵉⵎⴱⵓⴱⵓ, ⴷ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵙⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⴱⵓⵜⵙⵡⴰⵏⴰⵣⴰⵎⴱⵢⴰ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵎⵓⵣⴰⵎⴱⵉⵇ ⵙⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ.

ⵀⴰⵔⴰⵔⵉ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵣⵉⵎⴱⴰⴱⵡⵉ, ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ. ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴱⵓⵍⴰⵢⴰⵡⵓ.

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵣⴷⵖⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵜⴰⵢⵏ 15 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ.