Jump to content

ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ
South Sudan
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ (ⵙ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ: South Sudan) ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵎⴰⵛⵉ ⵜⴰⴼⵜⴰⵙⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 2011. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵎⵉⵔⴰ ⵜⴳⴰ ⵊⵓⴱⴰ، ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ. ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵖⵔ ⵔⴰⵎⵛⵉⵍ ⵏⵏⴰ ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴷⴳ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ، ⴷ ⴽⵉⵏⵢⴰ ⴳ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ، ⴷ ⵓⴳⴰⵏⴷⴰ ⴳ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ، ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ ⵜⴰⵎⴳⴷⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ، ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ.

ⵓⵎⵥⵏ ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⵍⵉ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ، ⵜⵡⴰⵛⴽⴽⴰⵍ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵢⵎⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1972 ⵜⵙⵓⵍ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1983. ⵙ ⵜⴰⵣⵔⴰⴱⵜ ⵎⴰ ⵢⴱⴻⴷⴷ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2005. ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ، ⵢⵍⵍⴰ ⵜⵓⵖⴰⵍⵜ ⵏ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⴰⵢⵎⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⴰⵙⵎⵉ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵙⴳⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⴰⵢⵎⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵏⵣⴰⵔⵓⴳ ⴷⴳ 9 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2011، ⴷⴳ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⵏⵉⴳ ⵏ 98.83٪ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ. ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵎⴰⵎⵜ ⴷⴳ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵎⴰⵎⵜ ⴷⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ , ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⴷ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ. ⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓ 2012، ⵜⵙⵏⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ ⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵜⵏ ⵏ ⵊⵉⵏⵉⴼ. ⵉⵜⵄⴰⵏⴰ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⵣⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ ؛ ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ 2016 ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵖⴼ ⵜⴰⵃⵏⴰⵛⵛⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⴰⵡⴰⵍⵉ (ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴰⵃⵏⴰⵛⵛⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴼⵛⵍⵏ).

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]