Jump to content

ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ

(Burkina Faso)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ: ⵖⴰⵙ ⵢⵓⵏ ⵢⵉⴹ

(ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Une Seule Nuit)

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵡⴰⴳⴰⴷⵓⴳⵓ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵜ
ⵜⴰⴼⵓⵍⴰⵏⵉⵜ
ⵜⴰⴷⵉⵡⵍⵜ[1]
ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵡⵙⵉⵜⵉⵏ (1995)
ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴱⵉⵜⵏ
ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⴰⵙⴰⵔⵓⴳ 5 ⵖⵓⵛⵜ 1960
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 274,200 ⴽⵎ²
ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ 0.146%
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2014) 17,322,796[2]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ (2007) 39.5[4]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2015) 0.402[5]
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ[6]
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵜⴰⵢⴼⴼⴰⵙⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +226
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ BF
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .bf

ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴼⴰⵙⵓ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: [buʁkina faso]) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵜⵓⵎⵥ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵔⴰ ⵉⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ 274,200 ⴽⵎ2 ⵙⵙⵓⵜⵍⵏⵜ ⴰⵙ ⵙⴹⵉⵙⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⵜⵏ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ: ⵎⴰⵍⵉ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ; ⵏⵉⵊⵉⵔ ⵙⴳ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ; ⴱⵉⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹⴰⵏ; ⵜⵓⴳⵓ ⴷ ⴳⴰⵏⴰ ⵙⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ; ⴷ ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴱⵡⴰⵔ ⵙⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰⵜ ⵡⴰⴳⴰⴷⵓⴳⵓ.

ⵉⵍⴽⵎ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 13,228,000 ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2005. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵖ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ, ⵏⵏⵉⵊⵔ, ⴱⵉⵏⵉⵏ, ⵟⵓⴳⵓ, ⵖⴰⵏⴰ, ⴷ ⵜⴼⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵥⵔ. ⵓⵔ ⵜⵟⵟⵉⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵙ ⵉⵍⵍ.

ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⴷⴰⵡⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵖ ⴱⵓⵕⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵚⵓ.

ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ (ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2006)
ⵡⴰⵖⴰⴷⵓⵖⵓ 1,181,702
ⴱⵓⴱⵓ ⴷⵢⵓⵍⴰⵙⵙⵓ 435,543
ⴽⵓⴷⵓⴳⵓ 82,720
ⴱⴰⵏⴼⵓⵔⴰ 72,144
ⵡⴰⵀⵉⴳⵓⵢⴰ 70,957
ⴽⴰⵢⴰ 25,880
ⵜⵉⵏⴽⵓⴷⵓⴳⵓ 40,839
ⴼⴰⴷⴰ ⵏ'ⴳⵓⵔⵎⴰ 40,815
ⴷⵉⴷⵓⴳⵓ 37,793
ⵀⵓⵏⴷⵉ 34,669

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Cite journal|last=André|first=Géraldine|date=2007-05-31|title=École, langues, cultures et développement|url=http://etudesafricaines.revues.org/6960?lang=en%7Cjournal=Cahiers d’études africaines|language=fr|volume=47|issue=186|pages=221–247|doi=10.4000/etudesafricaines.6960|issn=0008-0055|via=
  2. cite web|url=http://www.insd.bf/fr/ |title=Burkina Faso population projection |work=insd.bf |year=2014 |accessdate=1 October 2014 |language=fr |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140901021928/http://www.insd.bf/fr/ |archivedate=1 September 2014
  3. cite web |url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=23&pr.y=1&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=748&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a= |title=Burkina Faso |publisher=International Monetary Fund
  4. cite web |url=https://web.archive.org/web/20070613005439/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html |title=Distribution of family income – Gini index |work=The World Factbook |publisher=CIA |accessdate=1 September 2009
  5. cite web |url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf |title=2016 Human Development Report|date=2016 |accessdate=21 March 2017 |publisher=United Nations Development Programme
  6. CFA Franc BCEAO. Codes: XOF / 952 ISO 4217 currency names and code elements {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20140407090907/http://www.currency-iso.org/dam/downloads/table_a1.xml |date=7 April 2014. ISO.