Jump to content

ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ
République du Cameroun
Republic of Cameroon
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ
ⴰⴼⵔⴰ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ, ⴰⴽⴰⵍ
"Paix, Travail, Patrie"
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ
ⵓ ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ, ⴰⵀⵍⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵖ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ · ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
· ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵢⴰⵡⵓⵏⴷⵉ[1]
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⵡⴰⵍⴰ[1]
ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵡⵙⵉⵜⵉⵏ * 31% Cameroon Highlanders
 • 19% ⵉⴱⴰⵏⵜⵓⵢⵏ ⵉⵎⵙⵙⴳⴷⵓⵜⵏ
 • 11% ⵉⴽⵉⵔⵉⴷⵉⵢⵏ
 • 10% ⵉⴼⵓⵍⴰⵏⵉⵢⵏ
 • 8% ⵉⴱⴰⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⵔⵉⵏ
 • 7% ⵉⵏⵉⴳⵔⵉⵜⵉⴽⵉⵢⵏ ⵉⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵏ
 • 13% ⵉⴼⵔⵉⴽⵉⵢⵏ ⵢⴰⴹⵏ
 • 1% ⵡⴰⵔ-ⵉⴼⵔⵉⴽⵉⵢⵏ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏⵉⵢⵏ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ ⴱⵓⵍ ⴱⵢⴰ
ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴼⵉⵍⵉⵎⵓⵏ ⵢⵓⵏⴳ
ⵜⵉⵣⵣⵓⵔⴼⴰ ⴰⴱⴰⵔⵍⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ
ⵙⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ
1 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1960
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 475,442 ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 53)
ⴰⵎⴰⵏ (%) 0.57
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
• ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ 2013  22,534,532[1] (ⵜⵉⵙ 56)
• ⴰⵙⵉⴹⵏ 2005  17,463,836[2]
• ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 39.7/ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 167)
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 81.535 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 3,358 ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2017 
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 29.547 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 1,217 ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
ⵊⵉⵏⵉ (2007) 44.6[4]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2015)  0.518[5]
(ⵜⵉⵙ 153)
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴼⵔⴰⵏⴽ
ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ (UTC+1)
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵜⴰⴼⴰⵙⵉⵢⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +237
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ CM
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .cm

ⵍⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ ⵍⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵜ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵏⵉⵊⵔⵉⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⴰⴳⵔⵡⴰⵏ, ⴷ ⵜⵛⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵏⵇ, ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵇ, ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⵔ, ⴷ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴷ ⵖⵉⵏⵉⵢⴰ ⵍⵉⵙⵜⵉⵡⴰⵉⵢⵢⴰ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⴳⵔⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵖⵉⵏⵉⵢⴰ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⴳⵔⵡⴰⵏ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵉⵏ.

ⴷⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ، ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⵙⴰⵔⵉⵜ, ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵉⵏ. ⵎⵓⵔⵙⵏⵜ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ (ⴱⴰⵎⵓⵏ, ⴱⵓⵏⵊⵓⵏⴳⵓ, ⴰⴷⴰⵎⵓ, ⴳⴰⵔⵓ) ⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵍⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵎⵣⵔⴰⴳ. ⴷⴰⵜ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⴻⵜⵜⵡⵓⵙⵔⴰⵙ ⵍⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵜⵓⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⵔ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴳⵔⵡⴰⵏⵜ. ⴹⴰⵕⵜ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⴻⵜⵜⵡⵓⵙⵔⴰⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵍⵙⵏ ⵉ ⵓⵚⴽⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷⴷⵖ.

ⵜⴷⵡⵍ ⵜⵖⵍⴼⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ ⴳ 1 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1960 ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵃⵎⴰⴷⵓ ⴰⵀⵉⴷⵊⵓ. ⵜⵔⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ ( ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ) ⴳ 1 ⴽⵟⵓⴱⵕ 1961 ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵚⴽⵓ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏ,

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. 1.0 1.1 1.2 [1] (ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ). (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ). World Factbook. CIA.
 2. [2] (PDF) (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ). Institut national de la statistique. p. 6.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 [3] (ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ). (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ). International Monetary Fund.
 4. [4] (ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ). (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ). The World Factbook. CIA.
 5. [5] (pdf). (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ). United Nations Development Programme. 2016.