ⵓ ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ, ⴰⵀⵍⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵖ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵓ ⴽⴰⵎⵉⵔⵓ, ⴰⵀⵍⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵖⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ (ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: O Cameroun, Berceau de nos Ancêtres).

ⵓ ⴽⴰⵎⵉⵔⵓ, ⴰⵀⵍⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵖ
O Cameroun, Berceau de nos Ancêtres
ⵉⵙⵎ ⵢⴰⴹⵏ Chant de Ralliement
ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴽⴽⵍ
ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵔⵓⵏⵉ ⵊⵓⵣⵉⴼ ⵊⴰⵏ ⴰⴼⴰⵏ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙⴰⵎⵡⵉⵍ ⵎⵉⵏⴽⵢⵓ ⴱⴰⵎⴱⴰ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1957
ⵉⵎⵙⵍⵉ
O Cameroun, Berceau de nos Ancêtres

ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]