Jump to content

ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵡⵙⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⵡⵙⵉⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵖⵓⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⴰⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴷ, ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵙⵏⴽⴰⵍⴰⵏ.

ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵡⵙⵉⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⴷ ⴰⴱⴷⴰ. ⴷ ⵏⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳⵉⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵡⵙⵉⵜⵉⵏ, ⵏⵖ ⵏⵓⴼⴰ ⵎⴷⴷⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⵡⵙⵉⵜ ⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⵡⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ.