Jump to content

ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵛⵏⴳⵉⵟ
ⵛⵏⴳⵉⵟ

ⵛⵏⴳⵉⵟ (ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ: ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵛⵏⴳⵉⵟ ⵜⴰⵏⵙⵍⵎⵜ), ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵙ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ, ⴷ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍⵎⴰⵍⵉ, ⴷ ⵎⴰⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⴷⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵡⵟⵍⴰⵚ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ.

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵛⵏⴳⵉⵟ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⵜ ⴽⵔⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵛⵏⴳⵉⵟ ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵍⵉⵏⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⵏ اكلام آۯﻧﺎﮔﻪ

ⵉⵙⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵖ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵎ ⵏ "ⵛⵏⴳⵉⵟ".

ⵉⴱⴷⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵖ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⴰⴳⴳⴰⵡⵊ ⴷ ⴰⴳⴰⵡⵛ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ. ⵖ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵖ, ⴰⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵢ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴳⴰⴷⵊ, ⴷ ⵓⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⴳⵓⴷⴰⵊⵏ. ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵉⵏ ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⴷ ⵢⵉⵡⵢ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ. ⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵣⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ.

ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵣⵉⴽⴽ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⵍⴰⴷ ⵛⵏⴳⵉⵟ.

  • ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵛⵏⴳⵉⵟ

ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵛⴰⵍ ⴱⴰⴱⴰ (ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ : حرب شرببة) ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ 30 ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1644 ⴷ 1674 ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵏⴳⵉⵟⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ ⵏ ⵙⵏⵀⴰⵊⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵍⵎⵓⵜⴰ ⵏⴰⵚⵔ ⴷⴷⵉⵏ، ⴷ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵍⵄⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵙⵉⵜ ⴱⴰⵏⵉ ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙⴱⴷⴷⴻⵏ، ⴰⴷⵡⴰⵙ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵢⵏ، ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ. ⴰⵏⴽⵛⴰⵎ ⵏ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⵢⵉⵡⵉⵢ ⵖⵔ ⵓⵙⵄⵔⵔⴱ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵜ ، ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴳⵉ ⴷⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵛⵏⴳⵉⵟ ⴷ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵜ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]