Jump to content

ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ ⵏⵖ ⴷ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏⵖ ⴰⵔⵉⴼ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ (ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ) ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵊⴰⵔ ⵜⵥⵏⴰⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵡⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⵏⵉⵍ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ, ⴷ ⵙⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ (ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ). ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 5.782.140 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ², ⵢⵉⵡⴹ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴳ ⵣⵉⴽⴽ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ , ⴰⵎⵎ: ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴷ ⵇⴰⵔⵟⴰⵊ, ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ , ⴷ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ, ⴷ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ: ⵎⴰⵙⵙⵏⵏⵙⵏ, ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ, ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ, ⴰⵔⵢⵓⵙ, ⵓⴳⵓⵙⵜⵉⵏ, ⵢⵓⴱⴰ 2, ⴰⴽⵙⵉⵍ, ⴷⵉⵀⵢⴰ, ⵢⵓⵙⴼ ⵓ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ, ⵄⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴰⵅⵟⵟⴰⴱⵉ, ⴷ ⵣⵉⵏⴷⴷⵉⵏ ⵣⵉⴷⴰⵏ. ⵉⵙⵍⴰⵎ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 98,7% ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 670 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵉⴽⵛⵎ ⵢⵉⵙⵍⴰⵎ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵄⵓⵇⴱⴰ ⴱⵏⵓ ⵏⴰⴼⵉⵄ ⴳ ⵉⵔⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]