Jump to content

ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵎⴰⴽⴰⵔⵓⵏⵉⵙⵢⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵙⴰⵏⵜⴰ ⴽⵔⵓⵣ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉⴼ
ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ 7
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 7 447ⴽⵎ²
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 3 718ⵎ
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 2 218 344 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ (2012)

ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵏ (ⵙ ⵜⵚⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵜ: Islas Canarias) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴽⴰⴱⵉⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ. ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵏⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙ 100ⴽⵎ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴰⵏⴰⵔⵉ

ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ , ⵙⴱⴷⴷⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ (CIIM)، ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵏⵣⵡⴰⵢ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⴽⵔ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ.

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1964. ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⵜⵙⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙⵉⵙ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1968 .

ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵜⵢⴰⵎⵥⵏ ⵙⴳ ⵉⵚⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵢⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1978، ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ ⴹⴰⵃⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵏ ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ.[1]

ⵜⴱⵕⵕⵃ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵓⵥⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵅⴷⴷⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ".[2] . ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ، ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ، ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵢⵙⴱⴻⴷⴷ ⵜⴰⵖⵏⵙⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵢⵎⵎⴰⵏ ⵉ ⴰⵔⵅⴰⴱⵉⵍ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1982.[3] ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ، ⴼⴽⴰⵏ ⵍⵄⴼⵓ ⵉ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. 1.0 1.1 Javier Nart i Antonio Cubillo (MPAIAC)
  2. History
  3. MIPT Terrorism Knowledge Base MIPT Terrorism Knowledge Base