Jump to content

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
المملكة المغربية (ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ

ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ : ⴰⴽⵓⵛ, ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
الله، الوطن، الملك
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ : ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴳ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵕⵕⴱⴰⵟ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴰⵏⴼⴰ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 710,850 ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 40)
ⴰⵎⴰⵏ % 0.056 (250 ⴽⵎ²)
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ GMT+0
GMT+1 (ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ)
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵜ 1000 BC - 44 AD
ⴰⵢⵜ ⵏⴽⴽⵓⵔ 710 - 1019
ⵉⴱⵓⵔⵖⵡⴰⵟⵏ 744 - 1058
ⴰⵢⵜ ⵎⴷⵔⴰⵔ 757 - 976
ⴰⵢⵜ ⴷⵔⵉⵙ 789 - 974
ⵉⵎⵕⴰⴱⴹⵏ 1060 - 1147
ⵉⵎⵡⴰⵃⴷⵉⵢⵏ 1121 - 1269
ⴰⵢⵜ ⵎⵔⵉⵏ 1244 - 1465
ⵉⵡⴰⵟⵟⴰⵚⵏ 1472 - 1554
ⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵏ 1510 - 1659
ⵉⵄⴰⵍⴰⵡⵉⵢⵏ ⵙⴳ 1666
ⵜⴰⴹⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ 30 ⵎⴰⵕⵚ 1912
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ
• ⵙⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ 2 ⵎⴰⵕⵙ 1956
• ⵙⴳ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ 17 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1956
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⴰⵎⵓⵔⵉ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵜ, ⵉⵎⵓⵔⵉⵢⵏ, ⵜⵉⵎⵓⵔⵉⵢⵉⵏ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
• ⴰⵙⵙⵉⴹⵏ 2014 3 848 242[1](ⵜⵉⵙ 38)
• ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 77,71/ⴽⵎ²
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2015
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 274.53 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 8,194 ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2015
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 103.08 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[4]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 3,077 ⴷⵓⵍⴰⵔ[5]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ  (2007) 40.9[6]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ   0.647[7]
(ⵜⵉⵙ 123)
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⴷⵔⵉⵎ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵜⴰⴼⴰⵙⵉⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +212
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ MA
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .ma

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ[8][9][10][11], ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵏⵖ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ; ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, « ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: المملكة المغربية ». ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵙ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵔⵉⵊⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵡⴰⵏⴼⴰ.


ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ

 • ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⴳⵣⵍ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ, ⵜⴰⵡⵏⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ.
 • ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵉⵙⵎ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵏⵙⵍⵎ ⵏⵖ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵇⵇⴱⵓⵔ.

ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵙ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴳ

ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙⴳ 1956 ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵙⴳ 1958 ⴷ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ ⴳ 1959 ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⵙⵍⵎⵏ ⴳ 1969 ⴷ, ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵜ ⴳ 1981 ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴳ 1989 ⴷ ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⴳ 1995 ⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (77) ⵣⵉ 2003 ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵣⵉ 2004 ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵣⵉ 2008 ⵎⴰⵎⵛ ⴳⴳⵉⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴰⵎⵎ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵔ ⵉⴷⵓⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵡⴰⵙⵏ ⵣⵉ ⵢⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2012 ⴰⵔ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2013 .

ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ

ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴷⵉ ⵜⵙⵓⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳⴳⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴱⴹⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 40 ⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵢⵉⵏ ⴷⵉ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵜ.

 • ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵇⴱⵓⵔ

ⵉⵙⵙⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵎ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵛⵓⵔⵉⵜ ( 700.000 ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ), ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵜⵉⵔⵉⵜ (120.000 40.000 ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ), ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵄⴰⵜⵉⵔⵉⵜ( 20.000 40.000 ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ), ⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⵉⵍⵉⴱⵔⵓⵎⵓⵔⵉⵣⵉⵜ (21.000 ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ).

 • ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽⵉ

ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵉⴼⵉⵏⵉⵇⵏ (ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ) , ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⵓⴱⵓⵏⵉⵇⵜ (ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵜ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵓⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ), ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵜ (ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵜ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ) , ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵏ ( ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ) .


ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ

01  : ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵊⵉⵙ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
02  : ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ
03  : ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ
04  : ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⴱⴰⵟ ⵙⵍⴰ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵓⵔⴰⵏ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷ ⴱⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵙⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵓⵔⴰⵏ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⴷ ⴱⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⵉⵚⵕⵉⵢⵏ, ⵉⴳⵔⵉⴽⵏ, ⵉⴼⵉⵏⵉⵇⵏ, ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ. ⴽⵓ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ, ⴽⵓ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⴰⵔ ⵜⵙⵡⴰⵍⴰ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⴰⵛⴽⵓ ⴽⵓ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵣⵓⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ ⴰⵔ ⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ, ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴰⵔ ⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵉ ⵢⴰⵎⴰⵏ, ⵉⴼⵉⵏⵉⵇⵏ ⴰⵔ ⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵉ ⴰⵛⴰⵎ, ⵎⴰⵛ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⴷ ⴱⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⵡⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵓⵔ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵉ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ, ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵕⵜ ⵙⴳ ⵣⵔⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ, ⵉⴳⴰⵏ:

 • ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵛⵓⵍⵉⵏⵉⵜ
 • ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵜⵉⵔⵉⵜ
 • ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵄⴰⵜⵉⵔⵉⵜ
 • ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⴱⵔⵓⵎⵓⵔⵉⵣⵉⵜ
 • ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⴽⴰⵔⴷⵉⵏⴰⵍⵉⵢⵜ
 • ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵊⵉⵔⵙⵉⵜ
 • ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵇⴰⴱⵚⵉⵜ
 • ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ
 • ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵜ
 • ⵉⴱⴰⴽⴰⵡⴰⵜⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⵢⵏ
 • ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
 • ⵉⴱⵓⵔⵖⵡⴰⵟⵏ
 • ⴰⵢⵜ ⵏⴽⴽⵓⵕ
 • ⴰⵢⵜ ⵎⴷⵔⴰⵔ
 • ⴰⵢⵜ ⴷⵔⵉⵙ
 • ⵉⵎⵕⴰⴱⴹⵏ
 • ⵉⵎⵡⴰⵃⵃⴷⵉⵢⵏ
 • ⴰⵢⵜ ⵎⵔⵉⵏ
 • ⵉⵡⵟⵟⴰⵚⵏ
 • ⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵏ
 • ⵉⵄⴰⵍⴰⵡⵉⵢⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ