ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ
Marrakesh (ⴳⵍⵣ)
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ 40000
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 1 400 000 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ (2014)
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 230ⴽⵎ²
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 468ⵎ
Map
31.63, -8.008889

ⵕⵕⴰⴽⵛ (ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: مراكش), ⵏⴰⵖ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵥⴳⴳⵯⴰⵖⵜ ⵏⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⵉⵡⵏ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ.[1] ⵜⴳ ⴰⵎⵏⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ-ⴰⵙⴼⵉ. ⵜⴰⴳⴰ 580 ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓ ⵎⵉⵜⵔ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵎⵉⵏⵉⴳ, 327 ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓ ⵎⵉⵜⵔ ⴷ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵎⵉⵏⵉⴳ, 239 ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓ ⵎⵉⵜⵔ ⴷ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵎⵉⵏⵉⴳ, 246 ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓ ⵎⵉⵜⵔ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵖ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴰⵎⵉⵏⵉⴳ. ⵜⴳⴰ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⴹⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵢⵓⵜⵏ ⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴼ ⵣⵔⵉⵏ ⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ.

ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1062, ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⴱⵓⴱⴽⵔ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⴰⵄⵎⴰⵕ ⴰⵍⵎⵜⵓⵏⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⴷ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⴷⴰⴷⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵉⵏ, ⵢⵓⵙⴼ ⵓ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ, ⵜⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⴰⵎⵏⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴱⵕⴰⵟⵓⵕⵉⵜ ⵜⴰⵎⵕⴰⴱⵟⵉⵜ. ⵎⴰⵛⵛ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⵓⵛⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴱⴷⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵏ. ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵣⵖ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴱⵕⴰⵟⵓⵕⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵙⵉⵏ, ⴱⵏⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵍⵎⵉⵏ (ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵍⵇⵔⴰⵏ) ⴷ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵕⵕⴰⴽⵛⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ. ⵉⵖⵯⵔⴱⴰⵏ ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⴱⵏⴰ ⵄⵍⵉ ⵓ ⵢⵓⵙⴼ ⵓ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1123-1122, ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⴰⴷⵉⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⵏⴰ, ⵉⴱⵏⴰ ⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵓⵥⵕⵓ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵜ, ⵙ ⵓⴽⵍⵓ ⵏ ⵉⴳⴰⴷⵉⵔⵏ ⵏⵏⵙ. ⵜⵎⵖⴰⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵙ ⵜⵣⵣⵍⴰ, ⵜⵉⵍⵉ ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵊⴳⴰⵍⵜ ⵜⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵙⴳⴷⴰⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ. ⵉⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵊⴰⵎⵄ ⵍⴼⵏⴰ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵉⵜⵜⴰⵎⵓⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⴽⴽⵯ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵙⵓⵍ ⵉⵣⴷⵖ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵉⵎⴽⵔⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵣⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴱⴷⴷ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1062, ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⴱⵓⴱⴽⵔ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⴰⵄⵎⴰⵕ ⴰⵍⵎⵜⵓⵏⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵉⴳ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⴷⴰⴷⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵕⴰⴱⵟⵉ ⵢⵓⵙⴼ ⵓ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ (1106-11061). ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵕⴰⴱⵟⵉⵜ, ⵜⵜⵙⴽⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵍⵎⵉⵏ (ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵍⵇⵔⴰⵏ), ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔ ⵓⵎⵓⵏ ⵉⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵡⴷ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ.

ⵜⵎⵇⵇⵓⵔ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵙ ⵜⵉⵣⵣⵍⴰ ⵜⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵙⴳⴷⴰⵏ, ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴽⴽⴰ ⴰⵖⵎⴰⵜ, ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵖ ⵖⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵏⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ. ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⵉⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵉⵏ ⵣⵖ ⵜⵇⵕⵟⵓⴱⵜ ⴷ ⵜⵛⴱⵍⵉⵜ ⴱⵏⴰⵏ ⵙⴼⴰⵍⴽⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵉⴼⴰⵍⴽⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵡⵉ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵜⵇⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵉⴳⵍⵍⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵎⴹⴰⵍⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ. ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵥⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⴽⴽⵯ. ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵢⵓⵙⴼ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ (ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵢⵓⵙⴼ, ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴼ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ). ⵜⵜⴱⵏⴰⵏⵜ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ, ⵜⴷⴷⵣ ⴳⵉⵙ ⵜⴳⵯⵔⵉⵛⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ, ⵉⴽⵛⵎ ⴷ ⵓⵔⵖ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵙ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵙ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵙⵉⵙ ⵉⴽⵛⵛⵎⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⵏ ⴰⵎⵏⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵕⴰⴱⵟⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⵣⴳ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴰⵔ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵙⵙⴱⴰⵏⵢⵓⵍ ⴷ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵓⵏⴱⴹ ⵏ ⵍⵎⵓⵡⴰⵃⵉⴷⵉⵏ ⴽⵛⵎⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1147, ⴳⵏ ⵜⵜ ⴰⵎⵏⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⴳⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵍⵍⵉ ⵙⵓⵍ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵉⴼⵍ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵙ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⵓⵎⵄⵉⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵜⵓⴱⵉⵢⴰ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ, ⵉⵎⴰⵡⵏ, ⵜⵓⵔⵜⴰⵜⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴼ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵜⴰⵏⵙⵉⴼⵜ ⵜⵖⴰⵎⴰ ⵙⵓⵍ ⵙ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵔ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⴰⵥⵏ. ⵖⵉⴽⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵙⵙⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵢⴰⵜ ⴳ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵃⵉⴷⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵏⵥⵕ ⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵎⵙⵍⵎⵜ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴰⵎⵓⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵃⵉⴷⵏ ⴽⴽⵓⵙⴰⵏ ⵉⵎⵔⵉⵏⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⵎⵉⵏⴳ (ⵉⵎⵉⵏⴳ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1269 ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵎⴰⵛⵛ ⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴰⵎⵏⵔⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵎⵍⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵥⵓⵕ ⵏⵏⵙⵏ, ⵙ ⵖⵉⴽⴰⵏ ⵜⴹⴹⵕ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵖ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴽⴽⴰ, ⵜⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1551 ⵜⵙⵙⵡⵔⵔⵉ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵄⴷⵉⵏ (1659-1589). ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴳ ⴱⵏⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⴽⴽⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵢⴰⵏ ⵣⵖ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵍⴱⴷⵉⵄ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵡⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵢⵓⵙⴼ ⴷ ⵉⵚⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵄⴷⵉⵏ ⴷ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵎ.

ⵖ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵄⴰⵍⴰⵡⵉⵏ, ⵢⵓⵍⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵉ ⵜⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵉⵡⵉⵙ ⵚⴰⵍⵃ ⴰⵎⵔⵉⵏⵉ, ⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵓⵔ ⵜⵜ ⵙⵓⵍ ⵢⵉⵡⵉ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵉⵔⵓⵔ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴽⵏⴰⵙ. ⵎⴰⵛⵛ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⵢⵓⵍⵍⵙ ⵉ ⵜⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵙⵉⵡⵔⵔⵉ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵍⵍⴰ, ⵍⵍⵉⵢ ⵢⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⴱⵏⵓ ⵉⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵉ ⵜⵥⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵉⴱⵏⴰ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ. ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵣⵖ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵙⴼⴰⵍ ⵓⵏⴱⴹ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ. ⴳ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵉⵙ ⴰⴽⴰ ⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵉ ⵜⵥⴽⴽⴰ ⴷ ⵜⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵙⴼⴰⵍ ⵣⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⵓⵥⵓⵏⵜ.

ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜ ⴼ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ[2],ⵉⴽⴽ ⴷ ⵓⵥⵓⵕ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵣⵖ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ‘ⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ’ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ‘ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⴽⵓⵛ). ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: وطن الله. ⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⴱⴷⵔ ⵜⵎⵣⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ‘ⵙⵓⵣⴰⵏ ⵙⵉⵔⴰⵢⵜ’, ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴼⵓⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵉⵇⴰⵔⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ, ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⵏⵏ ⴼⴽⴰⵏ ⵜ ⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ‘ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⴰⴽⵓⵛ’ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: بلد أبناء أكوش. ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ‘ⴰⵎⵓⵔ’ ⴰⵔ ⵜⵜ ⴰⴷⴷⵔⵏⵜ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵙ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ ‘ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ’, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵏ ‘ⴰⵎⵓⵔ’ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ‘ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ’ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ. ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙ ⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵏⵏ ⵜⵜ ⴰⴼⴰ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵙⵓⵍ ⴳ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⴼⴰⵔⵉⵙⵉⵜ(ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ) ⴷ ⵜⵙⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵜ(ⵎⴰⵕⵕⵉⵢⴽⵓⵙ) ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ (ⵎⵓⵕⵕⵓⴽⵓ).

ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⵏⵉⵖ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵉⴳⴰⵜ «ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ». ⴰⵎⵓⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵉⴳⴰ ⵙⵎⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵙⵜⵉⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵔⴱⵉ. ⵙⵎⵉⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵜⵙⵔⴳ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵉⵏ ⴰⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵢⵏ «ⵎⴰⵕⵓⴽ», ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ «ⵎⴰⵕⵕⵓⴽⵓⵙ», ⵉⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ «ⵎⴰⵕⵕⵓⴽⵓⵙ», ⵏⴳⴰⵍⵣⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ «ⵎⵓⵕⵕⵓⴽⵓ», ⵉⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ «ⵎⴰⵕⵕⵓⴽⵓ». ⴰⴱⵍⴰ ⵉⵜⵓⵔⴽⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ «ⴼⴰⵙ», ⴷ ⵉⵔⴰⵏⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ «ⵎⵓⵕⵕⴰⴽⵓⵛ».

ⵣⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ (ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ), ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⴳⴳⴰⵏ ⴰⵎⵏⵔⵓ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵙ ‘ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ’, ⴰⵔ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ.

ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵍⴰ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014, ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ 928.850 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵖ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ 843.575 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2004. ⵉⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014, ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ 217.245 ⵏ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵖ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ 173603 ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2004[3].

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]