ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⴳ ⵖⵓⵔⴽ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏⵖ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰⴷ, ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⵏⴽ ⵉⴳ ⵜ ⵓⵔ ⵜⵣⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰⴷ. (ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵓⵔ ⵢⵓⵎⵉⵏ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ)
ⴰⵙⵙⴼⴰⵡ: ⵎⴰⵎⴽ ⵙ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵔⵏⵓ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵉ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ?


ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵜ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Mauretania) ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ. ⵜⴰⵔ ⵉⴳⵔⵉⴽⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴳⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵎⵓⵔⵓⵙⵢⴰ (ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ: Μαυρουσῐ́ᾱ).[1] ⵉⴳⵔ ⴰⵔⴰⴽⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵉⵏⵏ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵖⵉⵜ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⴱⴷⴷⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ[2] ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵖⵉ ⴰⴽⴰⵍ ⵙⴳ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴰⵔ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵉⴽⵉⵢⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⵎⵓⵔⵉ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Mauri).[3]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. The Geography of Strabo- The Geography of Strabo. ⵉⵜⵜⵓⵢⵥⵕⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2020.
  2. Phillip C. Naylor (7 May 2015) - Historical Dictionary of Algeria. Rowman & Littlefield Publishers. p. 376. 978-0-8108-7919-5
  3. "Region, North Africa"- Encyclopedia Britannica. August 9, 2007