Jump to content

ⴰⴷⵍⵉⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ

ⴰⴷⵍⵉⵙ (ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏⵙ: ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ) ⵉⴳⴰⵜ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⵓⵀⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵜⵉ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵢ ⵏⵙⵏⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]