Jump to content

ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵣⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ

ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Webpage) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵜⴰⵎⵜ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵙⴰⴳⴷ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵉⵍⵉⵏ ⵖ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴰⵙⵉⵙ ⵜⵍⴽⵎⵜ ⵣⴳ ⴰⵙⵎⵍ ⵓⵎⴹⵉⵏ. ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⴰⵔ ⵙⵜⵉⴷ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵎⴰⴽⴽⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵍⵍⵉ ⵜⵉⴷ ⵉⴹⴰⵍⴱⵏ, ⴷ ⴰⵔⴰⵙⴷ ⴷⵉ ⵜⴰⵇⵇⵍⴰⵢ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵎⴰⵙ ⴰⵙⵎⵍ. ⴰⵙⵎⵍ ⵏⴰⵖⴷ ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵓⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⴳⵔ. ⵊⵓⵏⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⴳⵔ "zgh.wikipedia.org".[1]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "What is the difference between webpage, website, web server, and search engine?". [ⵍⴰⵔⵛⵉⴼ] ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 2023-09-24. ⵉⵜⵜⵢⵓⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 2023-02-16.