Jump to content

ⴰⵙⵎⵍ ⵓⵎⴹⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⵎⵍ ⵓⵎⴹⵉⵏ (ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ: ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏⵖ ⵉⵙⵎⴰⵍ ⵏⵖ ⵉⵙⵎⵍⵏ) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵢⴰⴼⵓ ⵓⵎⴹⵉⵏ.

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴳ ⵓⵣⵟⵟⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ :[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴳ ⵓⵥⵜⵜⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⴽⵓⴷ ⴰⵙⵙ :

ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ
1991 (ⵖⵓⵛⵜ) 1
1991 10
1992 26
1993 623
1994 10 022
1995 62 800
1997 1 000 000
2000 10 000 000
2003 (ⴱⵔⴰⵢⵔ) 35 863 952
2004 57 000 000
2005 74 000 000
2006 101 000 000
2007 155 000 000
2008 186 000 000
2009 (ⵏⵓⵡⴰ.) 207 316 960
2010 (ⴱⵔⴰⵢⵔ.) 233 636 281
2011 (ⴰⴱⵔⵉⵍ.) 312 693 296
2012 (ⵏⵏⴰⵢⵔ.) 582 716 657
2014 (ⵏⵓⵡⴰ.) 947 029 805 (ⴳⵉⵙⵏ 177 782 668 ⵏ ⵓⵙⵎⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⴳ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ)

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]